Career

About Career

We all have one passion; We employ people who are devoted, passionate and with an eye for details. We train our team to gain more knowledge and acquire higher skills, while rewarding them for the values they bring to the company.

The Human Resources Department is in charge of leading the strategy of recruiting, developing, training and motivating its employees, who are without any doubt, the key to the success of this company. The main task of this department lies in discovering new talents and the training of professionals, who then commit to advancing the vision of ManeTCI.

The department promotes a healthy, safe and productive work environment for its employees by following the best practices. Our work is based on a mutual relationship of trust, respect and partnership, which inspire a continuous improvement of organizational culture, as well as bring diversity and results.Human Resources

ManeTCI staff consists of more than 300 administrative and construction site employees.

Project managers and heads of civil, engineering and technical departments have several years of work experience not only in Albania, but abroad as well. From this many years of work experience, they have developed an academic and professional knowledge. Inside the structure of the company are a significant number of highly experienced and qualified administrative staff, who hold key positions in the departments of engineering, finance, design, human resources, procurement and logistics. What differentiates our company is that the diversity of the workforce is reflected on ManeTCI staff at all levels, regardless of ethnicity, gender, religion and race.Job Vacancies

ManeTCI is always open to include in its achievements driven individuals with potential. You can become a part of ManeTCI by applying for the listed open job positions, but not only. If these job vacancies coincide with your professional development and your career goals, you can apply. You are welcome!

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teknik Ndërtimi Tekniku i ndërtimit është përgjegjës për ndjekjen e vazhdueshme të ecurisë së punës në objekt. Duke u konsultuar dhe u udhëzuar nga inxhinieri i brigadës dhe inxhinieri i kantierit, qëndron i azhurnuar për fazat e projektit dhe ndjek me përpikmëri zbatimin e kushteve teknike në ndërtim. Lexoni të plotë Aplikoni
Inxhinier Kostoist Inxhinieri Kostoist ka përgjegjësi kryesore ndjekjen e kostos së objekteve në mënyrë periodike, hartimin e preventivave, si dhe çmimet për zërat përkatës dhe të punimeve shtesë. Ai raporton direkt tek Projekt Menaxheri dhe Drejtori Teknik. Lexoni të plotë Aplikoni
Inxhinier Kantieri Inxhinieri i Kantierit zbaton direktivat e Drejtuesit të Kantierit dhe kontrollon punimet në përputhje me projektin, specifikimet teknike dhe KTZ, legjislacionit të aplikueshëm në fuqi, kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë. Lexoni të plotë Aplikoni
Drejtues Kantieri Drejtuesi i Kantierit është përgjegjës për zhvillimin dhe përfundimin e projektit. Në funksion të këtij qëllimi, drejtuesi i kantierit duhet të përmbushë përgjegjësi dhe detyra menaxheriale, organizative, mbikëqyrëse, koordinuese e vendimmarrëse. Lexoni të plotë Aplikoni
Arkitekt Klienti Arkitekti i klientit ka si detyrë kryesore mbajtjen e marrëdhënies me klientët e vilave, përshtatjen e kërkesave të tyre, si dhe raportimin përkatës. Ai njeh shumëmirë projektin dhe specifikimet e tij, përgatit vizatimet arkitekturore, përgatit paketat e tenderimit, programon proceset e punimeve arkitekturore, koordinohet me drejtuesit e ekipeve për punimet e rifiniturave arkitekturore, mbikëqyr cilësinë e punimeve dhe afatet e punimeve arkitekturore dhe materialeve. Lexoni të plotë Aplikoni
Construction Manager Green Coast MGallery Hotel Projekti kurorëzon një marrëveshje të Grupit BALFIN me gjigandin botëror të hotelerisë, Accor dhe do të jetë një hotel butik, pjesë e MGallery Hotel Collection. Accor është prezent në 110 vende të botës, me 5100 hotele të reflektuara në 39 marka të ndryshme. Lexoni të plotë Aplikoni
Specialist/e Prokurimi Specialisti i Prokurimit organizon procesin e tenderit, analizon ofertat dhe kostot totale, negocion detajet e kontratës dhe ofron zgjidhje për kompaninë që të përfitojë kostot, cilësinë dhe afatet më të mira për shërbimet, mallrat dhe punimet. Lexoni të plotë Aplikoni
Specialiste e Lartë Finance Specialiste e Lartë Finance ndjek nga pikëpamja financiare dhe monitoron projektin dhe raportimet që lidhen me këtë shoqëri. Kontrollon kontabilizimin e faturave të blerjes dhe shitjes në përputhje me legjislacionin fiskal në fuqi. Ndjekjen e marrëdhënies me bankat (kredia, pagesat, si edhe plotësimin e setit të dokumenteve shoqërues sipas procedurave). Ndjekja e raportit të kontratave dhe arkëtimeve të klientëve. Kontrollon në mënyrë të detajuar shpenzimet dhe të ardhurat mujore të realizuara të projektit përkatës që ka në ndjekje. Lexoni të plotë Aplikoni
Inxhinier QA/QC Green Coast MGallery Hotel Projekti kurorëzon një marrëveshje të Grupit BALFIN me gjigandin botëror të hotelerisë, Accor dhe do të jetë një hotel butik, pjesë e MGallery Hotel Collection. Accor është prezent në 110 vende të botës, me 5100 hotele të reflektuara në 39 marka të ndryshme. Ndërtimi i hotelit do të ndjekë procedura dhe standarde ndërkombëtare sipas teknologjive më bashkëkohore dhe sipas standardeve të markave të Accor, në bashkëpunim të ngushtë me këtë operator si dhe me disa studio të huaja. Inxhinieri i Kantierit zbaton direktivat e Drejtuesit të Kantierit dhe kontrollon punimet në përputhje me projektin, specifikimet teknike dhe KTZ, legjislacionit të aplikueshëm në fuqi, dhe kushteve të sigurisë & shëndetit në punë. Lexoni të plotë Aplikoni
Inxhinier Kantieri Green Coast MGallery Hotel Projekti kurorëzon një marrëveshje të Grupit BALFIN me gjigandin botëror të hotelerisë, Accor dhe do të jetë një hotel butik, pjesë e MGallery Hotel Collection. Accor është prezent në 110 vende të botës, me 5100 hotele të reflektuara në 39 marka të ndryshme. Ndërtimi i hotelit do të ndjekë procedura dhe standarde ndërkombëtare sipas teknologjive më bashkëkohore dhe sipas standardeve të markave të Accor, në bashkëpunim të ngushtë me këtë operator si dhe me disa studio të huaja. Inxhinier QA/QC është përgjegjës që kompania të përmbushë kërkesat ligjore dhe kërkesat e derivuara nga procedurat e cilësisë dhe ka si qëllim kryesor të sigurohet që projekti përmbush cilësinë e kërkuar. Lexoni të plotë Aplikoni

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I accept

About us

ManeTCI is a leader in the construction and investment of development projects in Albania and the region.

Contacts

  • Tel:+35544502124
  • Mob:+355 698081313
  • E-mail: info@manetci.al
  • Adress:Rr. “Dervish Hima”, Pallati “Ambasador 3”,
  • Kati 8, Ap.61, Tiranë, Shqipëri
  • © 2019 ManeTCI
    maintained by Landmark